fbpx

Về NDIS

NDIS (là viết tắt của National Disability Insurance Scheme, Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia) là chương trình tài trợ cho các dịch vụ khuyết tật. Chương trình NDIS dành cho người từ 7 tuổi tới 65 tuổi.

Đối với trẻ em dưới bảy tuổi đã có chương trình can thiệp sớm từ tuổi ấu thơ (ECEI), cũng là chương trình được NDIS tài trợ.

Quan trọng là tất cả người khuyết tật, người chăm sóc họ, và cộng đồng rộng lớn hơn hiểu được về NDIS, NDIS tài trợ và cung cấp những gì, ai là người hội đủ tiêu chuẩn và làm sao để tiếp cận chương trình bảo hiểm.

Trang mạng này tập hợp các thông tin về NDIS và về cách tiếp cận chương trình đó.