fbpx

Tự kỷ cũng còn gọi là chứng Rối loạn phổ tự kỷ. Đây là một dạng rối loạn phát triển xảy ra ở tất cả mọi người thuộc mọi giới tính, nguồn gốc văn hoá và cộng đồng. Tự kỷ ảnh hưởng tới cách một người học tập và tương tác với người khác và với xung quanh. Tất cả mọi người bị phổ tự kỷ đều riêng biệt và khác nhau.

Tìm kiếm tài liệu dưới đây.

Tìm tài nguyên