fbpx

Các lĩnh vực khuyết tật NDIS

Tìm một lĩnh vực khuyết tật

Để cho người khuyết tật xuất thân từ nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng tiếp cận được chương trình NDIS thì họ cần phải nắm được các tình trạng khuyết tật cụ thể có khả năng hội đủ tiêu chuẩn khuyết tật đối với chương trình NDIS.

Thông tin cụ thể cho từng tình trạng được thu thập, dịch thuật và được đưa lên trang này.