fbpx

Mô hình xã hội về khuyết tật

Cultural Perspectives đã phối hợp với Liên minh Đa dạng & Khuyết tật để xây dựng nguồn tài liệu nhằm giải thích mô hình xã hội về khuyết tật như một khuôn khổ quan trọng để cân nhắc và đáp ứng các vấn đề khuyết tật trong các cộng đồng văn hóa và ngôn ngữ đa dạng.

Nguồn tài liệu hiện đang được xây dựng và sẽ được công bố sớm.