fbpx

Khuyết tật hoặc khiếm khuyết trí tuệ phát triển từ trước khi trưởng thành và có thể ảnh hưởng tới khả năng học tập, giao tiếp, lưu giữ thông tin và làm việc hoặc thực hiện các hoạt động giải trí. Khiếm khuyết trí tuệ được phân loại theo các mức độ là nhẹ, trung bình, nặng và rất nặng trên cơ sở tính điểm IQ. Một người bị coi là có khuyết tật trí tuệ nếu có chỉ số IQ dưới 70.

Tìm kiếm tài liệu dưới đây.

Tìm tài nguyên