fbpx

Khuyết tật tâm lý xã hội là thuật ngữ được dùng để chỉ khuyết tật có thể có nguyên nhân từ vấn đề sức khỏe tâm thần. Khuyết tật tâm lý xã hội không phải là về chẩn đoán mà là về tác động về mặt chức năng đối với các rào cản mà người sống với một chứng bệnh tâm thần phải đương đầu.

Tìm kiếm tài liệu dưới đây.

Tìm tài nguyên

Xin cáo lỗi, không tìm được tài liệu về chủ đề và ngôn ngữ này