fbpx

Khuyết tật trong các cộng đồng CALD

Vấn đề khuyết tật trong các cộng đồng CALD ngày càng được chú trọng hơn và cũng nhờ thế mà rất nhiều vấn đề văn hóa xã hội cũng được quan tâm xem xét hơn. Bao gồm cả các cơ sở bằng chứng rõ ràng hơn vừa để xác định mức độ khuyết tật trong các cộng đồng CALD vừa để hiểu được khuyết tật tồn tại ra sao và được hỗ trợ như thế nào bởi các cộng đồng CALD riêng biệt.

Về phương diện công nhận và đáp ứng các vấn đề khuyết tật thì ở các cộng đồng CALD đều có những điểm mạnh và cả những rào cản. Các rào cản có thể làm hạn chế sự hiểu biết về các dịch vụ khuyết tật và về NDIS và về việc tiếp cận các hỗ trợ này.

Ấn bản

Nhấp chuột vào nút dưới đây để truy cập danh mục các văn bản, báo cáo và nghiên cứu về khuyết tật trong các cộng đồng CALD (bằng tiếng Anh).

Ấn bản

 

Mô hình xã hội về khuyết tật

Nội dung mấu chốt của cuộc thảo luận này là vấn đề cổ động một mô hình xã hội về khuyết tật và tầm quan trọng của mô hình đó trong việc đáp ứnd các nhu cầu và mong muốn của người khuyết tật xuất thân từ nguồn gốc CALD.

Mô hình xã hội về khuyết tật

 

Thành kiến về khuyết tật trong các cộng đồng CALD

Thành kiến có thể là cản trở rất lớn cho người khuyết tật và gia đình họ trong việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ khuyết tật.

Nhấn nút dưới đây để biết thêm về các thành kiến và khuyết tật trong các cộng đồng CALD (bằng tiếng Anh).

Thành kiến về khuyết tật trong các cộng đồng CALD