fbpx

NDIS अशक्तता क्षेत्रहरू

NDIS अशक्तता क्षेत्र फेला पार्नुहोस्

NDIS मा पहुँच गर्न, NDIS को अशक्तताका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्ने विशेष अशक्तताका अवस्थाहरूलाई बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ।

CALD पृष्ठभूमिका अशक्तता भएका व्यक्तिहरूको NDIS मा अधिक पहुँच सम्भव गर्नका लागि प्रत्येक अवस्थासँग सम्बन्धित विशेष जानकारी यस वेबसाइटमा राखिएको, अनुवाद गरिएको र उपलब्ध गराइएको छ।