ਐਨ ਡੀ ਆਈ ਐਸ ਅਪੰਗਤਾ ਖੇਤਰ

ਐਨ ਡੀ ਆਈ ਐਸ ਅਪੰਗਤਾ ਖੇਤਰ ਲੱਭੋ

ਐੱਨ ਡੀ ਆਈ ਐੱਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਜੋ ਐਨ ਡੀ ਆਈ ਐਸ ਲਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ CALD ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਨ ਡੀ ਆਈ ਐਸ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Download mobile web application

Install
×