fbpx

ਮਾਨਸਿਕ-ਅਪੰਗਤਾ ਇੱਕ ਅਪਹਾਜਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਪੰਗਤਾ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

Share this page

ਸਰੋਤ ਲੱਭੋ

ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ