fbpx

معلولیت ذهنی یا اختلالات ذهنی قبل از بزرگسالی ایجاد می شود و می تواند بر توانایی فرد در آموختن، برقراری ارتباط، حفظ معلومات و انجام کار یا فعالیت های اوقات فراغت تأثیر بگذار. دسته بندی سطح خفیف، متوسط، شدید وعمیق اختلال ذهنی بر اساس نمرات ضریب هوشی تعریف می شود. اگر ضریب هوشی فرد به تحت 70 برسد، فرد دارای معلولیت ذهنی طبقه بندی می شود.

منابع را در زیر جستجو کنید.

Share this page

Find Resources

ببخشید، هیچ منبعی برای این موضوع و زبان وجود ندارد