معلولیت روانی – معلولیت روانی اصطلاحی است که برای توصیف یک معلولیت که ممکن است ناشی از یک مسئله سلامتی روانی باشد استفاده می شود. معلولیت روانی اجتماعی در مورد تشخیص نیست، بلکه در مورد تأثیر عملکرد بر روی موانعی است که ممکن است توسط کسی که با یک معلولیت روانی زندگی می کند مواجه شود.

منابع را در زیر جستجو کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذار

منابع را پیدا کنید

ببخشید، هیچ منبعی برای این موضوع و زبان وجود ندارد

Download mobile web application

Install
×