fbpx

درباره NDIS

NDIS (طرح ملی بیمه معلولیت) یک طرح تامین بودجه برای خدمات پشتیبانی از معلولیت است. NDIS از سن 7 تا 65 سال را پوشش می دهد.

برای کودکان زیر هفت سال، برنامه مداخله زودهنگام کودکی (ECEI) در دسترس است که از طریق NDIS نیز تأمین می شود.

این مهم است که همه افراد دارای معلولیت، مراقبین آنها و جامعه وسیعتر درک کنند که NDIS چیست، چه بودجه ای را تأمین می کند و چه افرادی را واجد شرایط می داند و چطور می توانند به طرح بیمه دسترسی پیدا کنند.

این سایت معلوماتی را درباره NDIS و دسترسی به آن را گرد آورده است.