fbpx

درباره MiAccess

MiAccess وب سایتی است که معلومات ترجمه شدهٔ با کیفیت بهتر در مورد معلولیت و طرح ملی بیمه معلولیت (NDIS) را گردهم آورده است.

هدف

هدف از MiAccess آگاه سازی و توانمند سازی افراد معلول با زمینه های متنوع فرهنگی و زبانی (CALD) برای دسترسی به معلوماتی است که هم در درک محیط های معلولیت و هم در دسترسی به NDIS ضروری است.

این وب سایت چگونه ایجاد شد

این وب سایت با مشورت با افراد معلول از زمینه های CALD ایجاد شده است. مشارکت مصرف کننده در ایجاد هر منبع جدید، هم مرتبط بودن وهم مناسب بودن آن را برای مخاطبین CALD تضمین می کند.

این وب سایت چگونه کار می کند

این وب سایت به گونه ای طراحی شده است که آموزنده بوده و دسترسی آسان داشته باشد. این سایت می تواند به زبان انگلیسی یا به 10 زبان دیگر به غیر از انگلیسی در کمپیوتر یا موبایل شما پیموده شود.

منابع ترجمه شده به بیش از 30 زبان را می توان با توجه به زبان، موضوع و نوع منبع جستجو کرد. همچنان می توانید به 10 زبان ذیل به وب سایت MiAccess دسترسی داشته و در آن به جستجو بپردازید:

• عربی
• زبان چینایی ساده شده
• چینایی سنتی
• دری
• کوریایی
• فارسی
• پنجابی
• اسپانیایی
• تایلندی
• ویتنامی

نظریات و پیشتهادات شما

ما از نظرات یا پیشنهادات، شما در بارۀ این وب سایت استقبال می کنیم.

ما به طور مرتب وب سایت را با منابع جدید ترجمه شده و به زبان انگلیسی به روز می کنیم تا هم دسترسی و هم برابری دسترسی به معلومات و خدمات برای افراد معلول از پس زمینه های CALD را افزایش دهیم.