fbpx

استفاده از MiAccess

MiAccess در کمپیوترتان

• زبان مورد نظر خود را برای مشاهده وب سایت انتخاب کنید.
• از صفحه اصلی به وب سایت دسترسی پیدا کرده و جستجو کنید.
• منابعی را برای یک ساحۀ/دستۀ خاص معلولیت به زبان مورد نظر خود پیدا کنید.
• درباره NDIS و نحوه دستیابی به آن بیشتر بیاموزید.

MiAccess در موبایل شما

• برنامه (اپ) موبایل را از مرورگر موبایل خود دونلود کنید.
• از صفحه اصلی به برنامه موبایل دسترسی پیدا کرده و جستجو کنید.
• منابعی را برای یک ساحۀ خاص معلولیت به زبان مورد نظر خود پیدا کنید.
• درباره NDIS و نحوه دستیابی به آن بیشتر بیاموزید.