ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ MiAccess ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ।


    Download mobile web application

    Install
    ×