fbpx

معلولیت در جوامع CALD

تمرکز بر مسائل ناتوانی در جوامع CALD در حال رشد بوده است، و با آن طیف ملاحظات فرهنگی و اجتماعی مرتبط بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این شامل یک بنیاد شواهد مهم تری بلدی برشمردن سطح ناتوانی در جوامع CALD و همچنین درک چگونگی وجود و حمایت از آن توسط جوامع فردی CALD است.

در جوامع CALD هم قوت و هم موانعی در رابطه با پذیرش و پاسخ به مسائل معلولیت وجود دارد. موانع ممکن است درک خدمات معلولیت و NDIS و دسترسی به این حمایت ها را مختل کند.

نشرات

بلدی دسترسی به فهرست از نشرات، گزارش ها و تحقیقات منتشر شده در مورد معلولیت در جوامع CALD (در انگلیسی).

نشرات

 

مدل اجتماعی معلولیت

یکی از مولفه های کلیدی این بحث، ترویج الگوی اجتماعی معلولیت و اهمیت آن در برآوردن نیازها و اروزهای افراد دارای معلولیت با پیشینه CALD است.

لطفا دکمه زیر را بلدی دیدن اطلاعات بیشتر در مورد مدل اجتماعی معلولیت فشار دهید.

صحفه: مدل اجتماعی معلولیت