fbpx

اختلال شنوایی، ناشنوایی یا کم شنوایی به ناتوانی کلی یا جزئی در شنیدن صداها اشاره دارد. کم شدن شنوایی از خفیف تا شدید در تغیر می باشد. کم شنوایی خفیف ممکن است باعث مشکلات در فهم گفتار شود، ناشنوایی متوسط ممکن است به وسیله شنوایی نیاز داشته باشد، در حالی که برخی از افراد به شدت ناشنوا هستند و از طریق زبان اشاره ارتباط برقرار موکنند.

منابع را یافت کنید

با تاسف، هیچ منابع در این موضوع و زبان نیست