fbpx

صحفه: بخش های معلولیت NDIS

بخش های معلولیت NDIS را یافت کنید

بلدی اینکه افراد دارای معلولیت با پیشینه های فرهنگی و زبانی متنوع بتوانند به NDIS دسترسی داشته باشند، باید شرایط خاص معلولیت را که احتمالا شرایط ناتوانی NDIS را برآورده موکنه، درک کنند.

اطلاعات مختص به هر شرایط ترجمه شده و دراین وب سایت در دسترس قرار گرفته است.