fbpx

استفاده MiAccess

MiAccess در کمپیوتر شمو

  • بلدی دیدن وبسایت زبان دلخواه خود را انتخاب کنید.
  • از صحفه اصلی به وبسایت دسترسی پیدا کرده و پیمایش کنید.
  • منابع را بلدی یک ناحیه ناتوانی خاص به زبان دلخواه خود بیابید.
  • فراهم کننده خدمات، را پیدا کنید: بلدی یک خدمات خاص، که به زبان شمو صحبت موکند یا در منطقه محلی شمو قرار دارد.
  • در باره NDIS و طریقه دسترسی به بیشتر بیاموزید

MiAccess در موبایل شمو

  • پلیکشن موبایل را از مرورگر موبایل دانلود کنید.
  • از صحفه اصلی به برنامه تلفون موبایل دسترسی داشته باشید و تنظیم کنید.
  • منابعی را بلدی یک ناحیه معلولیت خاص به زبان دلخواه خود بیابید.
  • ارائه دهنده خدماتی را پیدا کنید که به زبان شمو صحبت موکند یا در منطقه محلی شمو باشد.
  • در باره NDIS و نحوه دسترسی به آن بیشتر بیاموزید.