fbpx

ساحه های معلولیت NDIS

ساحۀ معلولیت NDISرا پیدا کنید

برای دستیابی به NDIS مهم است که حالات خاص معلولیت را که احتمالاً ایجابات معلولیتNDIS را برآورده می سازد بدانید.

معلومات اختصاصی برای هر بیماری. حالت در این سایت تأمین، ترجمه و در دسترس قرار گرفته است تا دسترسی بیشتر افراد مبتلا به معلولیت از سابقهٔ CALD به NDIS امکان پذیر شود.