با ما تماس بگیرید

ما می خواهیم از شما بشنویم.

ما از پیشنهادات و نظرات شما استقبال می کنیم اگر از منابع معلولیت ترجمه شده مطلع هستید و فکر می کنید باید در MiAccess موجود باشد، لطفاً این موضوع را با ما در میان بگذارید.

فورمه ذیل را برای تماس با ما تکمیل کنید.


    Download mobile web application

    Install
    ×