fbpx

ภาวะสมองพิการ (Cerebral Palsy) เป็นความพิการที่ส่งผลให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวและการทรงตัวที่ผิดปกติ เป็นความพิการอย่างถาวร แต่โดยทั่วไปความพิการนี้จะคงที่และไม่ลุกลามต่อไป ภาวะสมองพิการมีผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย การควบคุมกล้ามเนื้อ การประสานงานของการทำงานของกล้ามเนื้อ ความตีงตัวของกล้ามเนื้อ ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ การทรงตัว และควบคุมการทรงท่า ผู้ที่มีสมองพิการอาจมีความบกพร่องทางการมองเห็น การเรียนรู้ การได้ยิน การพูด โรคลมชัก และความบกพร่องด้านสติปัญญา

ค้นหาข้อมูลด้านล่าง

หาทรัพยากร

ขออภัยไม่มีทรัพยากรสำหรับหัวข้อและภาษานี้