fbpx

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเกิดขึ้นก่อนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และอาจส่งผลต่อความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้ สื่อสาร จดจำข้อมูล และทำกิจกรรมเกี่ยวกับการทำงานหรือการพักผ่อน การแบ่งประเภทของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาตามระดับความรุนแรงได้แก่ เล็กน้อย ปานกลาง รุนแรง และรุนแรงมาก วัดจากคะแนนระดับเชาวน์ปัญญาหรือ IQ บุคคลบกพร่องทางสติปัญญาหมายถึงผู้มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ำกว่า 70

ค้นหาข้อมูลด้านล่าง

หาทรัพยากร

ขออภัยไม่มีทรัพยากรสำหรับหัวข้อและภาษานี้