fbpx

เกี่ยวกับโครงการประกันความพิการแห่งชาติ (NDIS)

โครงการประกันความพิการแห่งชาติ (National Disability Insurance Scheme หรือ NDIS) เป็นกองทุนสนับสนุนการบริการช่วยเหลือผู้พิการ โครงการ NDIS ครอบคลุมกลุ่มอายุ 7 ถึง 65 ปี

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่าเจ็ดปีได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ The Early Childhood Early Intervention (ECEI) (โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า) ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนผ่านโครงการ NDIS

เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้พิการทุกคน ผู้ดูแลพวกเขา และชุมชนในวงกว้างต้องมีความรู้ความเข้าใจว่า โครงการ NDIS คืออะไร สิ่งที่โครงการนี้ให้เงินสนับสนุนและจัดหาให้ ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ และวิธีการเข้าถึงโครงการ NDIS

เว็บไซต์นี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ NDIS และการเข้าถึง