fbpx

รูปแบบเชิงสังคมของความทุพพลภาพ

Cultural Perspectives ทำงานร่วมกับองค์กร Diversity & Disability Alliance เพื่อพัฒนาข้อมูลที่อธิบายรูปแบบเชิงสังคมของความทุพพลภาพ ซึ่งจะเป็นกรอบแนวคิดสำคัญในการพิจารณาและตอบสนองต่อปัญหาความพิการในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา

ข้อมูลกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาและจะเผยแพร่ในไม่ช้า