fbpx

ความพิการในชุมชนที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

การให้ความสำคัญกับปัญหาความพิการในชุมชนที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ขยายเพิ่มขึ้น และด้วยเหตุนี้แนวคิดด้านวัฒนธรรมและสังคมที่มีความเกี่ยวข้องจึงได้รับความสนใจมากขึ้น สิ่งนี้ประกอบด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวนมากทั้งการแจกแจงระดับความพิการในชุมชนที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับระดับความพิการที่มีอยู่และได้รับการสนับสนุนจากชุมชนที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่ละแห่งอย่างไร

การยอมรับและตอบสนองต่อปัญหาความพิการในชุมชนที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายมีทั้งจุดแข็งและอุปสรรค อุปสรรคอาจขัดขวางความเข้าใจเกี่ยวกับบริการสำหรับผู้พิการและโครงการ NDIS และการเข้าถึงความช่วยเหลือเหล่านี้

สิ่งพิมพ์

คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าถึงรายการของ ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ รายงาน และงานวิจัยเกี่ยวกับความพิการในชุมชนที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย (ภาษาอังกฤษ)

สิ่งพิมพ์

 

รูปแบบเชิงสังคมของความทุพพลภาพ

องค์ประกอบสำคัญของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี้คือการส่งเสริมรูปแบบเชิงสังคมของความทุพพลภาพและความสำคัญในการตอบสนองความต้องการและแรงบันดาลใจของผู้พิการที่มีภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

รูปแบบเชิงสังคมของความทุพพลภาพ