fbpx

नमस्ते, MiAccess (माइएक्सेस) मा तपाईंलाई स्वागत छ।

बहुभाषिक जानकारी पहुँच (मल्टिलिंगुअल इन्फर्मेसन एक्सेस; MiAccess) NDIS (राष्ट्रिय अशक्तता बीमा योजना) मा पहुँचको सहायता गर्न उपलब्ध अनुवादित जानकारीहरुलाई एकसाथ ल्याउने एक वेबसाइट हो।

Go to full English site