fbpx

فلج چندگانه یک وضعیت سیستم مرکزی عصبی است که روی پیام های عصبی در داخل مغز و نخاع و عصب های نوری اخلال ایجاد می کند. سفت شدگی بافت ها اشاره به شکافهایی دارد که در اثر وضعیتی که بسته به اینکه در کجا بوجود آید بصورت عوارض متفاوتی ظاهر می شوند.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

منابع را پیدا کنید

متأسفانه، هیچ منبع برای این موضوع و زبان یافت نشد