fbpx

معلولیت در جوامع CALD

تمرکز بر روی موضوعات معلولیت درجوامع CALD در حال گسترش بوده است و با آن طیفی از ملاحظات فرهنگی و اجتماعی توجه بیشتری را جلب کرده اند. این شامل شواهد مهمتری بوده است تا هم سطح معلولیت در جوامع CALD را بشمار آورند و هم اینکه بفهمند چگونه زندگی می کنند و چگونه توسط جوامع فردی CALD پشتیبانی می شوند.

در رابطه با پذیرش و پاسخگویی به موضوعات معلولیت در جوامع CALD هم نقاط قوت و هم موانع وجود دارد. موانع ممکن است درک خدمات معلولیت و NDIS و دسترسی به این پشتیبانی ها را به تعویق اندازد.

انتشارات

روی دکمه پایین کلیک کنید تا به لیستی از مقالات چاپ شده، گزارش ها و تحقیقات روی معلولیت در جوامع CALD دست یابید (به انگلیسی).

انتشارات

 

مدل اجتماعی معلولیت

یک بخش کلیدی این بحث ترویج مدل اجتماعی معلولیت و اهمیت آن در برآورده کردن نیازها و آرزوهای افراد معلول با سابقه CALD می باشد.

مدل اجتماعی معلولیت