fbpx

استفاده از MiAccess

MiAccess روی کامپیوترتان

• زبان ترجیحی خود را برای استفاده از وب سایت انتخاب کنید.
• از صفحه خانه به وب سایت دسترسی پیدا کرده و رهگشایی کنید.
• منابع برای یک حوزه مشخص معلولیت را به زبان ترجیحی خود پیدا کنید.
• درباره NDIS بیشتر یاد بگیرید و اینکه چگونه می توانید دسترسی به آن پیدا کنید.

MiAccess روی گوشی تان

• اپ گوشی را از مرورگر گوشی تان دانلود کنید.
• از صفحه خانه به اپ گوشی دسترسی پیدا کرده و رهگشایی کنید.
• منابع برای یک حوزه مشخص معلولیت را به زبان ترجیحی خود پیدا کنید.
• درباره NDIS بیشتر یاد بگیرید و اینکه چگونه می توانید به آن دسترسی پیدا کنید.