ਸਟਰੋਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ੍ਹੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੇਠਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

ਇਸ ਸਫੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਲਈ ਸਰੋਤ ਲੱਭੋ:

ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

Download mobile web application

Install
×