ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲਰੋਸਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਆਪਟਿਕ ਤੰਤੂਆਂ ਵਿਚਲੇ ਤੰਤੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਲਰੋਸਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

ਇਸ ਸਫੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਲਈ ਸਰੋਤ ਲੱਭੋ:

Download mobile web application

Install
×