ਦਿਮਾਗੀ ਲਕਵਾ ਇਕ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੱਲ-ਜੁੱਲ ਅਤੇ ਖੜਣ-ਬੈਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਉਮਰ-ਭਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਲਕਵਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਿੱਲ-ਜੁੱਲ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ, ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ, ਖੜਣ-ਬੈਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਅਧਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਿੱਖਣ, ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਮਿਰਗੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

ਇਸ ਸਫੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਲਈ ਸਰੋਤ ਲੱਭੋ:

Download mobile web application

Install
×