معلولیت روانی اجتماعی عبارتی است که برای توصیف یک ناتوانی استفاده می شود که ممکن است از یک مشکل سلامتی روان ناشی شده باشد. معلولیت روانی اجتماعی درباره یک تشخیص نیست، بلکه درباره تأثیر کارکردی روی موانعی است که شخصی که با یک مشکل سلامتی روان زندگی می کند ممکن است با آن روبرو شود.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

یافتن منابع برای

متأسفانه، هیچ منبع برای این موضوع و زبان یافت نشد

Download mobile web application

Install
×