fbpx

معلولیت روانی اجتماعی عبارتی است که برای توصیف یک ناتوانی استفاده می شود که ممکن است از یک مشکل سلامتی روان ناشی شده باشد. معلولیت روانی اجتماعی درباره یک تشخیص نیست، بلکه درباره تأثیر کارکردی روی موانعی است که شخصی که با یک مشکل سلامتی روان زندگی می کند ممکن است با آن روبرو شود.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

Share this page

Find Resources

Sorry, no resources for this topic and language