فلج چندگانه یک وضعیت سیستم مرکزی عصبی است که روی پیام های عصبی در داخل مغز و نخاع و عصب های نوری اخلال ایجاد می کند. سفت شدگی بافت ها اشاره به شکافهایی دارد که در اثر وضعیتی که بسته به اینکه در کجا بوجود آید بصورت عوارض متفاوتی ظاهر می شوند.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

یافتن منابع برای

متأسفانه، هیچ منبع برای این موضوع و زبان یافت نشد

Download mobile web application

Install
×