fbpx

سکته وقتی اتفاق می افتد که تأمین خون به مغز از طریق رگ ها دچار وقفه شود. خون ممکن است دچار وقفه شده یا حرکت آن متوقف شود بدلیل آنکه رگ ها بسته شده یا پاره شده اند. وقتی به سلول های مغز اکسیژن و مواد غذایی کافی نرسد، آنها می میرند.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

Share this page

Find Resources

Sorry, no resources for this topic and language