fbpx

آسیب مغزی، که گاهی به آن آسیب مغزی اکتسابی می گویند، هر گونه آسیبی است که پس از تولد به مغز وارد می شود. آسیب می تواند بخاطر تصادف یا صدمه  باشد، یک سکته، یک بیماری یا عفونت، یا الکل و سایر مواد مخدر. از آنجا که هیچ دو نفری مثل هم نیستند، هر آسیب مغزی می تواند در نوع خودش متفاوت باشد.

برای منابع، در زیر جستجو کنید.

Share this page

Find Resources

Sorry, no resources for this topic and language